Om Vestfyns Teater

Hvad og hvordan?

Vestfyns Teater er en forening med en bestyrelse af frivillige, der vælges på en årlig generalforsamling.

Hvert år i november modtager vi den kommende sæsons udbud af turnerende teaterforestillinger fra en lang række producerende teatre. Det er så vores opgave at sammensætte det bedst mulige program, hvor der udover vores ønske om kvalitet og bredde også skal tages hensyn til økonomi og teatrenes turneplanlægning.

Indkøb af forestillinger er teaterforeningens absolut største udgift. Andre store udgiftsposter er markedsføring, lokaleleje og betaling af medhjælp til teatrene, når de skal stille op og tage ned.

Vi har fire vigtige indtægtskilder – billetindtægt, tilskud fra Kulturministeriet (ifølge Lov om Scenekunst), tilskud fra Assens Kommune og en række sponsorer. 

Kort tilbageblik

Vestfyns Teaterforening blev stiftet på en generalforsamling på Glamsbjerg Hotel i november 1986. På det tidspunkt var der ikke en teaterscene på Vestfyn, så i første omgang altså heller ingen teaterforestillinger.

I forbindelse med byggeriet af Glamsdalens Idrætsefterskole blev der imidlertid skabt mulighed for at opbygge en scene med alt hvad dertil hører og publikumsopbygning i skolens idrætshal. Første sæson var 88/89, og i de næste mange år frem til foråret 2010 blev der spillet op imod 150 forskellige forestillinger for tusindvis af publikummer i denne idrætshal/teatersal med plads til 450 publikummer.

De seneste år var der både mange teatre og også mange blandt publikum, der ikke længere syntes at faciliteterne var tilstrækkeligt gode – derfor valgte bestyrelsen at ophøre med at bruge spillestedet med udgangen af sæson 09/10. Selvom der på det tidspunkt i en årrække var blevet spillet mindre forestillinger på Tobaksgaarden og Industrien, opstod der således et stort behov for en ny, stor teatersal.

Vestfyns Teaters bestyrelse var derfor utroligt glade, da det i forbindelse med bygningen af det nye idræts- og kulturhus, Arena Assens, på den gamle sukkerfabriksgrund blev muligt at indrette en ny teatersal i en størrelse og kvalitet, som gør, at langt de fleste turneforestillinger kan spille der. Det skete i kraft af en bevilling på 3.4 mill. kr. til indretning af teatersal fra Augustinus Fonden, som Vestfyns Teater søgte i samarbejde med Arena Assens Fonden.

Vestfyns Teater, som foreningen nu hedder, tilbød derfor i 11/12 den indtil da største sæson med i alt 10 forskellige forestillinger i Arena Assens, på Industrien og i Tobaksgaarden. Et tilbud som mere end 1.500 publikummer benyttede sig af.

Siden 2011 har de faste spillesteder været Arena Assens og Industrien i Aarup og de seneste år også Vissenbjerghus og Haarby Kro. Der har også været vist forestillinger på biblioteker, ældrecentre, plejehjem, skoler, gymnasier, kirker, forsamlingshuse og flere andre steder. Det – og dermed antallet af forestillinger – svinger fra år til år. Det afhænger af hvilke samarbejder, vi kan indgå, men vi præsenterer typisk mellem 15 og 18 forskellige forestillinger pr. sæson – heraf tre familieforestillinger.

I 2022 førte vores samarbejde med Assens Kommune til, at alle børn i 6. og 9. kl. i alle kommunens skoler – kommunale såvel som private – fik tilbudt en forestilling i løbet af skoleåret 22/23. En ordning som nu er udvidet, så den fra 23/24 også omfatter alle elever i 3. kl.

Vedtægter

Vedtægter for Vestfyns Teater.

§ 1.
Teaterforeningens navn: Vestfyns Teater.
Dens hjemsted: Assens Kommune.

§ 2.
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til Bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover kan teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for unge og voksne. Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Assens Kommune.
Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

§ 3.
Foreningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejde med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger.
Der bør endvidere rettes formidlingsaktiviteter mod unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.
Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.
Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.
Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.
Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 4.
Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af de producerende teatre. Foreningen oppebærer formidlingstilskud i henhold til teaterloven, evt. andre offentlige eller private tilskud samt indtægter ved de forskellige former for billetsalg og fra evt. sponsorater, annoncesalg m.v.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet halvdelen af medlemmerne afgår hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.
Assens Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen.

§ 5.
Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§ 6.
Foreningens bestyrelse består af 5-9 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt.

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige drift, men har ingen selvstændig beslutningskompetence i større sager.

Kassererens opgaver kan om nødvendigt varetages af en person udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger og forhandlinger. Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 8.
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinier for tiden § 25 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006.

§ 9.
Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent.
Alle afstemninger sker mundtligt, medmindre en eller flere abonnenter forlanger skriftlig afstemning.

Alle generalforsamlingsbeslutninger bortset fra de i §§ 10 og 11 nævnte træffes ved simpel stemmeflerhed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeavis med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for indeværende år.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor – enten en registreret revisor/statsautoriseret revisor eller to medlemmer jf. § 8.     Valgperioden er et år
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor det har været bekendtgjort i indkaldelsen, og kun såfremt to tredjedele af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 11.

Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 10 % af abonnenterne er mødt, og hvor to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter, der er mødt.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 16. marts 2010.

Søren Henriksen                                                            Bent Damsbo                     

dirigent                                                                          formand for Vestfyns Teater